Forretningsudvalgsmøde nr. 219 d. 2.5.2019

Mødedeltagere: IB Thyge Christensen (ITC), Erne Johannessen (EJ), Per Martin Larsen (PMA), Søren Springer (SS), Torben Langendorff (TL), Marianne Frost (MF) og OAK Nielsen, som kom efter deltagelse i mødet med Grønt Råd. 

Afbud: René Sommer (RS) 

Dagsorden:
Ad 1.   Dagsorden er godkendt.

Ad 2.  Referat fra sidste møde blev underskrevet.

Ad 3.  Hjemmesiden. Torben er i fuld gang med at tjekke gamle sider. Anetteskontaktdetaljer står på gamle indkaldelser. Disse fjernes. Billeder af Forretningsudvalget lægges op. Kontaktdetaljer står på gamle indkaldelser. Disse fjernes. Billeder af Forretningsudvalget lægges op

Store sommerhuse. Borgmesterkontoret indkalder til møde herom. Ib kontakter             borgmestersekretariatet for mødedato

Ad 4.  Orientering v/formanden siden sidst.
Landliggersammenslutningen i Gribskov er kontaktet. Umiddelbart er der ingen yderligere Landliggersammenslutninger i Nordsjælland. Gribskov, Formand: Jørn Stålfos, Næstformand: Søren Bald (kontaktperson) har lidt samme hovedopgaver. Det er aftalt, at vi holder fællesmøde.       

Store sommerhuse. Borgmesterkontoret indkalder til møde herom. Ib kontakter             borgmestersekretariatet for mødedato.
Med Gribskov er der aftalt, at vi på vegne af begge Landliggersammenslutninger søger akt- indsigt. Lars Maegaard (som har kontaktet Ib herom) holdes orienteret (han søger også akt-indsigt)

Ad 5. Orientering v/øvrige FU-medlemmer
OAK har været v. Grævlingehøjven for at bistå med sin ekspertise på strandspørgsmål.

PMA har materiale, som overdrages til SS og ITC (se mere under Pkt. 9)

Regnskab med slutdato 31.3.2019 er færdigt og klar til gennemgang hos revisoren.

Grønt Råd: Vandkraft og Byliv har fået tilskud på 6,5 mio fra Realdania.
Spildevandsplanen skal revurderes. Sommerhusområderne er i fokus i den kommende spildevandsplan. Hvis grundejere skal lavet noget, skal de sørge for at få det lavet efter gældende regler. Mange gamle er anlæg er ulovlige og der er forlydender om, at Kommunen tjekker grundejernes anlæg igennem. (Primært de ukloakerede sommerhusområder)
Når referat kommer fra Grønt Råd, laver OAK oplæg til hvordan en spildevand skal håndteres – dette sendes ud til formændene, så de er orienterede.

Jagt på kommunens områder. OAK mener, at områderne som de taler udlagt til jagt er for små og der naboer vil generes for meget.

Auderød Lejren er solgt, med formål som plejecenter, IT-by og/eller genoptræning.

Det kom for dagen, at i tidligere kontrakt med forsvaret, skulle jorden gå tilbage til landmand, når miltæret forlader området. OAK følger sagen.

Ad 6.  Nordkysten v. O.A.K./TL
Møde 6.5.2019. Materiale er modtaget d.d. Evt. kommentarer sendes til OAK og TL

Ad 7.  Mulige fremtidige medlemmer: Liste fra O.A.K.
Når oplæg til Spildevandsplan er klar, sendes disse til ikke eksisterende medlemmer.

Meldes man ind i ½ halvdel af et år – betales årets kontingent.
Meldes man ind sidste halvdel – kontingent næste år.

Søren laver opdatering på medlemmer. Kopi til MF

Ad 8.  Kontakt til andre Landliggersammenslutninger (Gribskov, Helsingør..)
Se Pkt. 4.           

Ad 9.  Økonomi – herunder fuldmagter m.v. Der er lavet ny aftale med banken, idet SS overtager  kassererrollen fra PMA for indeværende regnskabsår. Så snart Søren har adgang, tjekkes op    på indbetalinger og evt. ubetalte medlemmer rykkes.

Fremadrettet sendes opkrævning til Formand (ikke særskilt til Kasseren)

Martin præsenterer regnskab for Delegeretmøde i oktober 2019.

Søren præsenterer budget for 2020.

Ad 10.  Eventuelt
Kommentarer til Vedtægtsændringer.

Næste møde nr. 220 – tirsdag d. 25.6.2019 kl. 19.00 på Ølsted Kro (til kaffe)

Referent: Marianne Frost 2.5.2019

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.