Forretningsudvalgsmøde nr. 220 d. 25.6.2019

Mødedeltagere:Ib Thyge Christensen, Torben Langendorff, Erna Johannesen, OAK Nielsen, Søren Springer, Rene Sommer.
Afbud: Peer Martin Larsen og Marianne Frost

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra 2.5.2019
Referat blev godkendt.

Ad 3: Hjemmesiden 
Hjemmesiden er kommet godt med. Mangler stadig to billeder af bestyrelsesmedlemmer.

Der er fortsat opbakning for indkøb af IT kyndig hvis der er behov for det. Sekretæren vurdere dette.

Ad 4: Orienteringen fra formanden
Der er kommet henvendelse fra grundejere i Parcelforeningen Granhøjen vedr. nyt sommerhus i naturen, som med stor undren er blevet godkendt. Sagen blev gennemgået og det aftaltes at man bakker op om klagen fra grundejerne til kommunen.

Formanden havde ikke fremsendt anmodning om aktindsigt for store sommerhuse da vi gerne ville runde dette med Landliggersammenslutningen Gribskov Øst og Vest. Søren Bald Gribskov Landliggersammenslutning, deltog i mødet hvor vi drøftede mulighederne. Det aftaltes at formanden kontakter kommunen for aktindsigt.

Herudover mangler vi fortsat dialog med kommunen om evt et interessemøde evt med borgmesteren

Ad 5. Orientering v. øvrige medlemmer
Torben og OAK orienterede kort om Nordkysten og dets møder. Vi vil senere gennemgå planerne minitiøst da der er sket en del på området. August mødet vil man ligeledes drøfte arbejdet og det fremtidige arbejde.

Ad 6. Orientering om spildevand beskrivelse.
Der var forlods udsendt et skriv som og til brug for vejledning til medlemmerne. Materialet blev gennemgået og OAK tilretter materialet hvorefter det bliver lagt på hjemmesiden til brug og vejledning for medlemmerne. 

AD 7. Mulige fremtidige medlemmer.
Det aftaltes at Søren laver oplæg til hvem vi kunne tilskrive hvorefter formand og sekretær laver skrivelse for indhold om hvorfor det er en god ide at melde sig ind i Landliggersammenslutningen.

AD 8. Kontakt til andre Landliggersammenslutninger.
Søren Bald fra Landliggersammenslutningen Gribskov orienterede om deres arbejde. Det blev konstateret at det var nogenlunde de samme emner der blev drøftet hvorfor man kunne forestille sig en dialog på forskellige områder. Man drøftede lige nu sammenlægning af Gribskov Øst og Vest. Det aftaltes at når det foreligger primo 2020 mødes vi igen for et samarbejde.

Ad 9: Økonomi.
Ud af 35 mulige betalere har 24 betalt. Det forventes at resten får foretaget indbetalingen. Sørenudsender rykker og kontakt Formand/kasserer i de respektive foreninger.

Ad 10 Eventuelt
Det blev aftalt at hovedemnet til vores generalforsamling bliver spildvand. OAK finder en repræsentant i kommunen som kan tale om emnet. Begrundelsen for dette emne er at flere har store problemer med septitanke og sivbrønde.

Nye møde datoer blev aftalt nemlig 22. august 2019 kl. 19.00 – 19. september 2019 kl. 19.00. Landliggersammenslutningen generalforsamling bliver den 27. oktober 2019. Alle møder bliver afholdt på Ølsted Kro. Vi skal være opmærksom på 4 ugers reglen for udsendelse af indkaldelse samt Budget og Regnskab. Allerede nu kan vi sige Peer stopper så vi arbejder videre med at finde et nytmedlem af bestyrelsen

Referent: Ib Thyge Christensen

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.