Vedtægter

VEDTÆGTER

For

Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune

§ 1

Stk. 1. Sammenslutningens navn er, ”Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune”.

Stk. 2. Sammenslutningens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2

Stk. 1. Sammenslutningens formål er af fremme sager af fælles interesse for landlæggere i Halsnæs Kommune.

Stk. 2. Beslutning om medlemskab af organisationer, sammenslutninger o.l. kan kun indgås efter vedtagelse på en generalforsamling.

§ 3

Stk. 1. Sammenslutningen kan optage enhver sommerhusgrundejerforening samt vej- eller trappelaug i Halsnæs Kommune.

Stk. 2.  Henvendelse om optagelse rettes til formanden.

Generalforsamling

§ 4

Stk. 1. Generalforsamlingen er sammenslutningens højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 2. Stemmeret på generalforsamling har 1 repræsentant fra hver af sammen- slutningens foreninger.

§ 5

Stk. 1. Ordinært generalforsamling afholdes hvert år i Halsnæs Kommune i tidsrummet 15. september – 15. november.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel, frem- sendt pr. mail eller ved skriftlig meddelelse til foreningernes formænd.

Stk. 3. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Forlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det for- nødent, eller når mindst 3 foreninger begærer det. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indgives til bestyrelsen med angivelse af de emner, som ønskes behandlet.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst
4 ugers skriftlig varsel. Den skal afholdes senest 7 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Stk. 8. Referat af generalforsamling udsendes til foreningernes formænd snarest muligt.

§ 6

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål ved- rørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stk. 2. Valg af bestyrelsen foretages ved afstemning, med mindre der kun op- stilles det antal kandidater, der skal vælges.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis 1 medlem ønsker det.

Stk. 3. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men 1 medlem kan højst repræsentere 1 fuldmagt.

Stk. 4. Dersom ikke andet er foreskrevet i nærværende vedtægter, afgør generalforsamlingen alle anliggender ved simpelt flertal.

Stk. 5. Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. De valgte medlemmer skal repræsentere den forening de er valgt for jf. §7 stk. 4.

Stk. 6. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 7. Til vedtagelse af beslutninger vedrørende ændringer i sammenslutningens vedtægter eller dens opløsning kræves dog, af mindst 3/4 af medlemmerne er til stede, eller behørigt repræsenteret ved befuldmægtiget på general- forsamlingen, og af mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende har stemt for forslaget, inden 6 uger og med 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet af de på den ekstraordinære generalfor- samling repræsenterede stemmeberettigede.

Stk. 8. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skrives referat, som under- skrives af dirigenten.

Bestyrelsen

§ 7

Stk. 1. Sammenslutningen ledes af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år.
2 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år.
2 suppleanter vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Medlemskab af bestyrelsen ophører samtidig med, at det pågældende medlem eller dennes forening skriftligt meddeler bestyrelsen, at vedkom- mende ikke længere repræsenterer foreningen. Herefter indtræder en af de på generalforsamlingen valgte suppleanter i bestyrelsen.
Medlemskab af bestyrelsen ophører, hvis den pågældende forening melder sig ud af sammenslutningen.

§ 8

Stk. 1. Sammenslutningen tegnes af formanden og kassereren eller en af disse i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Bekræftet udskrift af referatet af den sidst anholdte ordinære generalfor- samling, eventuelt suppleret med bekræftet udskrift af bestyrelsen med konstitueringen eller med ændringer i årets løb, skal til enhver tid være gyldig dokumentation for de tegningsberettigede.

Stk. 3. Dispositioner, der forpligter sammenslutningen for mere end 5.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ikke forpligte sammenslutningen ud over dennes formue.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne, som godkendes af mødedel- tagerne og derefter lægges på hjemmesiden.

Stk. 6. Bestyrelsen er ulønnet, men får sine udgifter til møder m.v. godtgjort. Bestyrelsen kan antage lønnet assistance.

Regnskab, revision, udmeldelse, opløsning m.v.

§ 9

Stk. 1. Sammenslutningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af sammenslutningens kasserer.

Stk. 2. Sammenslutningens regnskab revideres af den på den årlige ordinære generalforsamling valgte revisor.

Stk. 3. Sammenslutningens kassebeholdning indsættes i et af bestyrelsen god- kendt pengeinstitut eller anbringes på anden betryggende måde.

Stk. 4. Kassereren er dog berettiget til at have en kontant beholdning på ind- til 1.000 kr.

Stk. 5. Revideret regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år, udsendes til hver foreningsformand samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Kontingent skal være indbetalt til kassereren senest den 1. marts – sam- tidig oplyses de respektive foreningers medlemstal.
Hvis en medlemsforening trods påkrav ikke betaler sit kontingent kan bestyrelsen ekskludere den pågældende forening.

§ 10

Stk. 1. De tilsluttede foreninger holder bestyrelsen underrettet om sager, som måtte være af interesse for sammenslutningen.

Stk. 2. I særlige spørgsmål, hvor en forening ønsker sammenslutningens støtte, kan bestyrelsen supplere sig med en repræsentant fra vedkommende forening (uden stemmeret), indtil det pågældende spørgsmål er afgjort.

§ 11

Stk. 1. Hvis en tilsluttet forening på illoyal måde modarbejder sammenslutningens interesser, kan den pågældende forening ekskluderes af sammenslutningen. Beslutning herom kan kun træffes på en generalforsamling.

§ 12

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

Stk. 2. Udmeldte eller ekskluderede foreninger har intet økonomisk krav på sammenslutningen.

§ 13

Stk. 1. Såfremt bestyrelsen beslutter af fremsætte forslag om opløsning af sammenslutningen, eller hvis forslag herom fremsættes af 3 af de tilslut- tede foreninger, påhviler det bestyrelsen at indkalde til generalforsam- ling til behandling af det fremsatte forslag i overensstemmelse med reglerne i § 6.

Stk. 2. Beslutning om anvendelse af sammenslutningens formue træffes på generalforsamlingen, hvor endelig beslutning om opløsning vedtages.

Sammenslutningens vedtægter, blev vedtaget på det stiftende møde den 21.09.1974, er senere ændret og godkendt på det ordinære delegeretmøde den 14.10.1978 og det ekstraordinære delegeretmøde den 30.11.1978.

Endvidere er der behandlet og godkendt ændringer på det ordinære delegeretmøde den 17.09.1994 og det ekstraordinære delegeretmøde den 22.10.1994.

Vedtægtsændringer er behandlet på ordinært delegeretmøde den 18.10.2008 og ændringerne er endelig vedtaget på ekstraordinært delegeretmøde den 01.12.2008.

Vedtægtsændringer er behandlet på ordinært delegeretmøde den 26.10.2013 og ændringerne er endelig vedtaget på ekstraordinært delegeretmøde den 26.10.2013.

Vedtægtsændringer er behandlet på ordinært delegeretmøde den 27.10.2019 og ændringerne er endelig vedtaget på ekstraordinært delegeretmøde den 27.10.2019.