Nordkysten 7.2.2019

 Nordkystens Fremtid 

Referat af møde i følgegruppe d. 7.2.2019 

Deltagere: 

Jens Jørgen Lind, Landliggersammenslutningen, Halsnæs, 

O.A.K. Nielsen, Landliggersammenslutningen, Halsnæs

Inger-Lise Knuthsen, Grundejerforbundet, Gribskov Øst 

Lis Jensen, Grundejerforbundet, Gribskov Øst 

Søren Bald, Landliggersammenslutningen, Gribskov Vest 

Flemming Keller, Grundejersammenslutningen 

Birgit Lund, formand, Klitgårdens Strand- og kystsikringslag, Samvirkets forretningsudvalg 

Jens Aaris Thisted, Kystsikringsforeningen Salgårdshøj, Samvirkets forretningsudvalg 

Finn Strandgaard Larsen, Nødebo Huse Dige-og pumpelag, Samvirkets forretningsudvalg 

Frits Thaulow, Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslaug, Samvirkets forretningsudvalg 

Torsten Hoffmeyer, Gilleleje Strandbakker, Samvirkets forretningsudvalg 

Nordkystens fremtid: 

Kim Jørgensen, Direktør, Helsingør – Afbud 

Martin Barnkob Lindgreen, Direktør, Halsnæs – Afbud 

Dorethe Pedersen; Centerchef, Gribskov 

Kristina Moos Bylov, Projektleder 

Tid og sted: 

7.2.2018 kl. 16.00 – 17.00 

Gribskov Rådhus, lokale 505 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Status for projektet samt tidsplan 

4. Bidragsfordeling 

5. Vedtægter for kommende kystlag 

6. Udløb 

7. Evt. 

2/3 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Referat: 

Det blev bemærket at der på mødet 23.10.2018 blev stillet spørgsmål ved anvendeligheden af KU’metode. Bemærkninger er vedhæftet som bilag til dette referat. 

3. Status for projektet samt tidsplan 

Referat: 

Status gennemgået. Der sendes en opdateret tidsplan ud med referatet. 

4. Bidragsfordeling 

Bilag: Cost-effectiveness analyse 

Niras har udarbejdet en økonomisk effektanalyse, der sammenligner prisen over 50 år på kystbeskyttelse ved fortsat hård kystbeskyttelse og strandfodring med mindre vedligeholdelse af skråningsbeskyttelser. 

Overordnet viser den økonomiske effektanalyse, at projekt-scenariet er det samfundsøkonomisk set mest fordelagtige af de to alternativer under langt de fleste omstændigheder. 

Med udgangspunkt i Niras’ cost-effictiveness analyse af hhv. basisscenarie og projektscenarie er der udarbejdet regneeksempler, der viser pris på kystbeskyttelse for de 2 scenarier, hvis hhv. 1. række betaler og grundejere 300 meter ind i bagland betaler med udgangspunkt i KU’s model. 

På mødet præsenteres, hvordan udgiften ser ud, hvis den fordeles alene på grundejere i første række og et bud på fordeling 300 meter ind i landet. 

Der er politisk ønske om et offentligt møde i foråret vedrørende principper i bidragsfordelingen. Det vil ikke være en høring. 

Referat: 

Præsentation ved Dorethe. Dias sendes ud sammen med referat. 

Følgegruppen opfordrede til at den inddrages yderligere i processen med udarbejdelse af en bidragsfordelingsmodel inden denne præsenteres for offentligheden. 

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor man har valgt en cost-effectiveness analyse og der ikke i stedet er udarbejdet en decideret samfundsøkonomisk analyse. Administrationen svarede at dette valg er truffet da der er tale om et kystbeskyttelsesprojekt og der i dette ikke er fokus på de rekreative gevinster. Samvirket mener, at en samfundsøkonomisk analyse er nødvendig. 

I første omgang har der været lagt vægt på en simpel model, blandt andet af hensyn til et rimeligt ressourcetræk til opgaven. Ønsket om en samfundsøkonomisk analyse vil blive taget op 

3/3 

i den administrative styregruppe for Nordkystens Fremtid på førstkommende møde. 

Det blev igen påpeget, at følgegruppen mener, at det er problematisk at anvende KU’s model. 

Landliggersammenslutningen mener, at det er vigtigt, at bidraget fordeles længere inde i baglandet end 1. række. 

Der blev gjort opmærksom på rapporten: Immaterielle værdier – udarbejdet af Cowi i 2015. 

5. Vedtægter for kommende kystlag 

Med udgangspunkt i standardvedtægter fra Kystdirektoratet skal der udarbejdes vedtægter for kommende kystlag. Der ønskes en tilbagemelding fra følgegruppen, hvorvidt der er interesse i at indgå i dette arbejde. 

Referat: 

Birgit, Torsten og Inger-lise vil gerne deltage. Projektgruppen indkalder til første møde. 

6. Udløb 

Projektgruppen arbejder med at få klarlagt løsninger, ansvar og økonomi forbundet med håndtering af udløb til Kattegat ved strandfodring. Der er tale om en væsentlig udgift. I forhold til de private udløb forventer vi at skrive ud til grundejerne. 

Referat: 

Orientering. 

7. Evt. 

Følgegruppen mener, at det er vigtigt, at der udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse før vi kan komme konstruktivt videre. De forventer en meget konkret begrundelse hvis det fastholdes at der ikke skal udarbejdes en sådan. 

Som grundejer skal staten betale på lige vilkår med alle andre. 

Projektgruppen fastlægger snarest en dato for offentligt møde vedrørende bidragsfordeling. Datoen udmeldes herefter til følgegruppen. 

Dette indlæg blev udgivet i Nordkysten, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.