Forretningsudvalgsmøde nr. 217 – 17.1.2019

Referat af Forretningsudvalgsmøde nr. 217 torsdag d. 17.1.2019

Mødedeltagere:Ib Thyge Christensen, Torben Langendorff, OAK Nielsen, Søren Springer, Rene Sommer & Marianne Frost.

Afbud: Peer Martin Larsen og Erna Johannesen

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra 15.12.2018

Referat blev godkendt.

Ad 3: Orientering v. formanden 

Pressemeddelelse blev udsendt i Lokalavis samt Frederiksborg Avis omkring jul. Efterfølgende har 3 henvendt sig. 

Spørgsmål fra Niels Jørgens Vej vedr. store sommerhuse.

OAK og Ib tager på besøg søndag d. 20.1.2019 for at høre om problematikkerne og hjælpe med argumenter, hvor slid på arealerne er vigtig iflg. Grønt Råd.

Spørgsmål omkring høfder.Forretningsudvalget vil her via Grønt Råd og Nordkystens samarbejde, prøve at skabe et overblik over hvad man må og ikke må samt retningslinjer fra Halsnæs Kommune via møde med Borgmester. Ib laver forslag til Marianne herom.

Ad 4. Orientering v. øvrige medlemmer

Bankaftale:  Søren har indsendt aftalen til banken.  Efterfølgende skal den underskrives af 2 personer. Formand/kasserer samt én anden person.

Opkrævning 2017(Periode 1.4.2017-31.3.2018): ifølge Peer Martin Larsen mangler 3 at indbetale kontingent. Han har ikke korrekte kontaktdata. Søren og OAK prøver at hjælpe med at finde frem til kontaktdetaljer.

Opkrævning 2019:Det tidligere forretningsudvalg har ikke sendt opkrævning ud for perioden 1.4.2018-31.3.2019. For at rette op, har vi valgt at udsende samlet opkrævning gældende for perioden 2019. Søren udsender opkrævninger for 2019 i løbet af jan/feb 2019. 

Ad 5. Grønt Råd i Halsnæs Kommune v. OAK

Grønt Råd er et forum for dialog og øget samarbejde vedrørende natur- og miljøspørgsmålmellem interessegrupper, politikere og kommunale embedsmænd.

Grøn Råd beskæftiger sig med rådgivning i generelle og principielle spørgsmål indenfor natur og miljø typisk naturgenopretning, naturpleje, fredninger, vandløb, naturforvaltning og planloven vedr. det åbne land.

Grønt Råd kan i øvrigt tage alle væsentlige natur- og miljøemner på dagsordenen.

Grønt Råd består af:

Formand og næstformand fra udvalget for Miljø og Teknik.

En medarbejder fra administrationen i Miljø og Teknik.

En repræsentantmed lokal forankring i kommunen for hver af de organisationer og foreninger som Udvalget for Teknik og Miljø udpeger.

For hvert af rådets medlemmer kan der udpeges en suppleant.

Kommunen fungerer som sekretariat og har følgende opgaver:

Indsamler dagsordenspunkter inden mødet.

Forbereder rådets møder sammen med formanden, herunder udformning af dagsorden.

Indkalder til møder og udsender dagsorden.

Skriver og udsender beslutningsreferat.

Arrangerer evt. temamøder/ture.

Besvarer henvendelser til Grønt Råd.

Indkalder/indsamler forslag til organisationer og repræsentanter i Grønt Råd.

Formand og næstformand for Grønt Råd vælges frit blandt medlemmerne.

Der holdes som udgangspunkt fire ordinære møder om året. Mødedatoer for næste års møder fastsættes på årets sidste møde, formanden kan indkalde til ekstraordinære møder.

Landliggersammenslutningen har en repræsentant i Grønt Råd, O. A. K. Nielsen.

Emner der ønskes bragt op i Grønt Råd sendes til oak@privat.dk, 47 74 96 46, der efter aftale med forretningsudvalget vil få det på dagsordenen.

Emner der tidligere har været på dagsordenen er plej af grønne fællesarealer, lokalplaner, kystsikring (Nordkysten).

Kommende emne er sikring og pleje af Fjordkysten. Næste møde d. 28.2.2019.

Lokalplaner for høfder fra Hvide klint mod syd Frederikssund kommune er her et ønske. 

OAK prøver at få input til Halsnæs Kommunes vurdering af høfder og hvad den enkelte grundejer/forening må gøre samt hvad planstrategien for Halsnæs er. 

Nordkysten er et samarbejde med kommunerne ud til Kattegat. Næste møde i Nordkysten er 7.2.2019. Ved næste Forretningsudvalgsmøde hører vi mere herom.

Ad 6: Vedtægtsgennemgang

Vi er ved at revidere Vedtægter for at få dem tidssvarende samt mere forståelige.

Ad 7: Hjemmesiden v. Marianne

Det har vist sig, at hjemmesiden er forældet. Hvorfor hverken tidligere web-master eller nu Marianne, kan få adgang til hjemmesiden. Kode til selve kontrolpanelet er en forudsætning, men tidligere web-master havde kun brugernavn. Med tidligere formands hjælp, har vi nu fået adgang til kontrolpanelet – og er dermed et skrift videre.

Nu er der brug for en bedre IT kyndig, som kan opdatere uden at få slettet noget på hjemmesiden.

På mødet blev aftalt, at fremadrettet, indsætter referater på hjemmesiden, således at medlemmer/interesserede kan se, hvad vi arbejder med.

Ad 8: Mulige fremtidige lister v. OAK

OAK arbejder på liste over foreninger i Halsnæs, således at vi har mulighed for at kontakte dem i forbindelse med sager.

Ad 9:

Flyttes til næste møde.

Ad 10:

Flyttes til næste møde

Ad 11: Eventuelt

Næste møde er aftalt torsdag d. 7.3.2019 kl. 19.00 hos Torben, Blåhatvej 3, 3310 Ølsted.

Marianne Frost, Referent

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.