Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2022

Landliggersammenslutningen i Halsnæs

v/ formand Ib Thyge Christensen

Telefon 41 89 71 01

Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2022 på Ølsted Kro

Deltagere: Ib, OAK, Søren, Jens Jørgen, Henrik og Torben

Afbud: Rene

Ad 1.     Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt

Ad 2.     Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt

Ad 3.     Hjemmesiden. Hjemmesiden opdateres løbende med materiale – der er et godt samarbejde med          web-master. Arbejdet afregnes per time. Mangler dog fortsat mulighed for at se data på dem der skriver til og på weppen så man kan svare. ITC tager den med Peter

Ad 4.    Orientering v/formanden siden sidst herunder møde med andre organisationer/foreninger

 • Der er dialog med andre landliggersammenslutninger/forbund. Hvis det er muligt, deltages der i hinandens møder/generalforsamlinger
 • Der er ligeledes kontakt til Fritidshusejerforeningen i Danmark. Fritidshusejerforeningen har indbudt en række landliggersammenslutninger den 23/4 2022 til en uformel drøftelse af samarbejde på tværs.
  Hvem har lyst til at deltage fra os? Meldes snarest tilbage
 • Der er fortsat uenighed mellem kommunerne langs kysten omkring finansieringen af Nordkystens kystsikring. Der afventes udspil fra staten i hvilken retningen man skal.
 • Der er truffet afgørelse om ikke-vandløb for Arrehedegrøften. Afgørelsen er taget til efterretning. Man kan se afgørelsen på vores hjemmeside.
 • Alt materiale som vi har omkring “Kilesagen” ligger på hjemmesiden. Vi har fulgt sagen nøje og afventer det videre forløb fra kommunen. Ser ud til der bliver fredet arealer i omtalte område.
 • Det blev drøftet om der skulle udarbejdes et nyhedsbrev med jævne mellemrum. Konklusionen blev at vi fortsætter med at lægge alt materiale på hjemmesiden og derigennem holder medlemmerne opdateret. 

Ad 5.    Orientering fra øvrige FU-medlemmer. 

 • Der blev ikke tilføjet yderligere.

Ad 6.    Høringssvar fra Halsnæs kommune vedr Spildevandsplan (Kloakering). 

 • Der er modtaget høringssvar hvilket blev gennemgået på mødet. Det vil nu blive lagt frem til vedtagelse på byrådsmøde. Svaret ligger nu ligeledes på vores hjemmeside.

Ad 7.    Mulige fremtidige medlemmer – hvor er vi med skrivet til nye medlemmer Rene og Søren. 

Der er tilgang af nye medlemmer hvilket er rigtig fint. Vi kunne dog godt ønske os at flere meldte sig ind så vi var en større gruppe/medlemmer der stod bag i de enkelte sager. Rene må melde ind til nedenstående for det aftalte

 • OAK og Søren gennemgår kontaktliste for grundejerforeninger i vores område mhp. at kontakte dem om medlemskab af Landliggersammenslutningen i Halsnæs.
 • Jens Jørgen vil gennemgå og kvalitetssikre “hvervebrev”.

Ad 8.    Kontakt til andre Landliggersammenslutninger.

 • Ib tager en uformel drøftelse med Landliggerforbundet Gribskov omkring det fremtidige samarbejde og evt mere sammensmeltning af organisationerne

Ad 9.    Økonomi ved regnskab 2021 og kommende budget Søren

Det blev aftalt at bestyrelsen ikke får kørselspenge/telefonpenge og andre ydelser andet end man får et stykke mad ved bestyrelsesmøderne

 • Regnskabet blev fremlagt. Underskud mindre end forventet. Der er 4 restanter – Søren følger op.
 • Regnskab godkendt
 • Budget blev fremlagt og godkendt

Ad 10. Skriv fra Rene til medlemmerne

Der forelå ikke noget fra Rene men der henvises til punkt 7.

 Ad 11. Orientering fra OAK vedr. Grønt Råd, Nordkystens fremtid og Arresø gruppen

 • Der er forskellig betaling fra kommunerne for Nordkystens kystsikring. Fortsat ingen afklaring om ensartet betaling
 • Hård kystsikring – hvem har ansvaret når det falder sammen?
 • Forhøjning af kysten. Hvordan kommer vand igennem?
 • Sandfodring. Der skal anvendes den rette type sand. Det er bedst for fiskeyngel. Det hentes i Helsingør.
 • Grønt Råd søger emner.

De enkelte punkter gennemgik OAK og tanker og ideer blev gennemgået for videre drøftelser i de enkelte grupper

 Ad 12. Eventuelt

Ib finder dato for næste generalforsamling i novemer 2022

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Referater. Bogmærk permalinket.