Referat af bestyrelsemøde nr. 223

Bestyrelsesmøde nr. 223

Mødested Ølsted Kro d. 20. September 2020 kl. 10.30

Mødedeltagere: Ib, Torben, OAK, Søren og Erna.

Der forelog afbud fra: Rene og Marianne

Dagsorden:

Ad 1.    Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

Ad 2.   Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt og underskrevet.

Ad 3.    Hjemmesiden evt. oprettelse af links til og fra vores hjemmeside

              Der er nu lavet en aftale med Peter Frost om løsning af opgaver på hjemmesiden. De nye vedtægter skal lægges på hjemmesiden ud fra vedtagelsen sidste generalforsamling. Der vil fremadrettet blive lagt artikler m.v. på hjemmesiden.

Ad 4.    Orientering v/formanden siden sidst.

Der har været arbejdet med følgende områder siden sidste bestyrelsesmøde. Mega sommerhuse – Nordkysten – Arresøgruppen – Affaldssortering – Kloakering for sommerhuse langs Roskild Fjord – Grønt Råd – Lokalplaner. Herudover har formanden deltaget i Gribskov Landliggerforbunds generalforsamling og har aftalt der skal afholdes fællesmøde med bestyrelserne. Derudover er det aftalt at vi laver fælles indsats områder så som artikler i aviser samt møder med kommunerne (Gribskov samt Halsnæs)

Ad 5.    Orientering fra den øvrige bestyrelse

Spildevandsplan 2020 – OAK – følger op på Kommunen.

Deltagelse i møder med kommunerne omkring Nordkysten OAK samt Torben

Ad 6.    Orientering v. O.A.K./Torben omkring Nordkysten.

              Se punkt 5

Ad 7.    Afholdelse af   Delegeretmøde – Indkaldelse m.v. evt emne foredrag – skal det være den 24. oktober eller 15. november 2020

              Det blev besluttet at der kommer én repræsentant fra Kommunen v/ Zimmermann der vil fortælle om Nordkysten og dermed kystsikring. Indkaldelse udsendes snarest sammen med regnskab og budget – Søren –

              Det blev aftalt at generalforsamlingen afholdes den 15. november 2020 på Ølsted Kro. Den 24. oktober 2020 annuleres ITC

Ad 8.    Økonomi – gennemgang af regnskab

Kasseren gennemgik regnskabet der jo nu for første gang følger kalender året. For nuværende har vi 24 betalende foreninger. Som regnskabet ser ud følger vi budget og er status quo sidste års regnskab. Bestyrelsen har tidligere vedtaget vi ikke modtager køre penge eller anden kompentation.

Ad 9.    Kloakering langs Roskilde fjord samt Kystsikring hvad gør vi rent praktisk se også punkt 6

Det er erfaret at kommunen har vedtaget kloakering langs Roskilde Fjord. ITC tager fat i kommunen for en dialog om planerne

Ad 10. Eventuelt.

              Næste møde aftalt til 15.11.2020 efter generalforsamlingen .

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.