Byggesager med udfordringer

Debat

Hvad er det rigtige at gøre i de situationer, hvor der begås fejl i den kom- munale byggesagsbe- handling.

Vi har i de senere år set flere sager, hvor borgere føler sig dårligt behand- let. Enten som bygherre eller som tilstødende grundejer til et nybygge- ri.

Vi må erkende, at de ene- ste, der ikke begår fejl, er dem der intet laver, så derfor må vi også erken- de, at der i en travl kom- munal administration ind i mellem vil ske fejl. Som formanden for UBL er citeret for at udtale, må kommunen betale erstat- ning, når der begås fejl, og det kan man jo kun være enig i, men hvem er det der skal have erstat- ningen?

Jeg oplever, at der er flere muligheder:
Men først og fremmest skal den, der mener at have lidt et økonomisk tab ved den forkerte sags- behandling have råd og kræfter til at anlægge en civil retssag mod kom- munen, da en kommune ikke bare kan aftale sig ud af en sag uden doku- mentation for, at man også er forpligtet til at be- tale – der skal være hjem- mel for kommunen til at betale. Erstatningsparter kan være:

Den som i god tro har bygget i henhold til en godkendt byggetilladel- se.

Den som har fået forkert vejledning i forbindelse med sin byggetilladel- se, og evt. har behov for dispensationer fra for- skellige planer for at byg- geriet kan fuldføres.

Den nabo som ikke er blevet hørt i forbindelse med byggetilladelsen og som oplever blivende ge-

ner ved byggeriet – måske endda værdiforringelse af sin ejendom.
Uanset hvordan man ser på det, kan man kun blive bekymret over den reg- ning, som kommunens skatteborgere skal betale for de fejl, som der bliver begået i forbindelse med byggesagsbehandlinger. For naturligvis må kom- munen betale, hvis der bliver begået fejl, som i den sidste ende kommer til at betyde ekstraudgif- ter eller værditab.

Men jeg synes, det er en meget kompliceret sag at afgøre, hvad der er det rigtige både økonomisk og moralsk overfor kom- munens borgere både dem der er direkte berørt af en evt. fejl. Men i vir- keligheden også alle de skatteborgere, som kom- mer til at bidrage med deres skattekroner til at dække eventuel erstat- ningskrav/merudgifter som følge af fejl.

De fejlslagne sager ender på det politiske bord, og jeg bliver ked af det, når der går politik i de beslut- ninger, der tages.

Det er alle kommunens borgere, der skal bidrage til betaling af erstatning, derfor mener jeg, at vi som politikere er forplig- tet til også at inddrage et økonomisk perspektiv, når vi peger (vælger) hvordan og hvilke hand- lemuligheder, der er for at afbøde virkningen af en fejlbehandling.

Det ville være dejligt, hvis vi som byråd kunne behandle den slags sager nøgtern og objektivt, og at vi forpligtede hinan- den på at vurdere de mu- ligheder, der er for at løse en sag, som tager højde for de berørte borgeres forhold, men også kom- munens øvrige borgere.

Birgit Roswall Byrådsmedlem Venstre

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Byggesager. Bogmærk permalinket.