Vil bremse nye partylandsbyer

SOMMERHUSE:

Samlet lokalplan for Asserbo-område sættes igang.

ASSERBO: Der er allerede sat nye skelpæle op på adressen Den Korte Vej i Asserbo, hvor den i dag tæt bevokse- de grund ønskes udstykket til seks sommerhusgrunde, men efter vedtagelsen i by- rådet torsdag i sidste uge, kommer de planer i stedet til at gå den lange vej.

Et enigt byråd gik nemlig ind for, at der skal udarbej- des en samlet lokalplan for et større område i Asserbo med henblik på at sætte ret- ningslinjer for fremtidige udstykninger og større som- merhusbyggerier. Og der blev givet klart udtryk, at man ikke ønsker en genta- gelse af hvad der er sket på Asserbohusgrunden, hvor der er opført 12 store luk- sussommerhuse og ryddet bevoskning, så områdets karakter er totalt forandret.

»Feriecenter«, »Udlej- ningsfabrikker« og »Par- tylandsbyer« kaldte byråds- medlemmer resultatet af de beslutninger, der blev taget om Asserbohusgrunden i forrige byrådsperiode – og som kan blive gentaget hvis ikke det nuværende planlov- givningsgrundlag i kommu- nen ændres.

Størrelsen

– På Asserbohusgrunden har vi set området blive misbrugt med kæmpe som-

Mange biler på vejene og i indkørsler er blandt de plager som naboer til de store udlejningssommerhuse oplever. Her på Mostergårdsvej ved husene på den tidligere Asserbohus-grund. Privatfoto

FAKTA

■ På området hvor Asser- bohus lå er af Viborg-fir- maet Skanlux opført 12 store udlejningssommer- huse med plads i hver til 20-30 overnattende. Be- plantningen på grunde- ne er fjernet og området har ændret karakter. Det har Asserbohus Grund- ejerforening klaget over i flere omgange.

■ Påsidenluksushuse.dk er i alt 42 megasommer- huse i Nordsjælland til udlejning. Langt de fleste ligger i Asserbo, Tisvilde og Vejby Strand.

■ Erhvervsstyrelsen har i december 2019 varslet påbud mod en række af husenes ejere om at op- høre med erhvervsmæs- sig udlejning af husene.

■ Halsnæs Kommune vil udarbejde en lokalplan for et større område i As- serbo med retningslinjer der kan imødegå klynger af store udlejningssom- merhuse som på Asser- bohus-grunden.

merhuse, der fungerer som feriecenter. Fremover skal vi være opmærksomme på at forhiondre udlejningsfa- brikker, sagde Torben Hede- lund og roste forvaltningen for at forslaget om at lave en samlet plan i stedet for kun at tage stilling til det kon- krete projekt på Den Korte Vej.

En samlet plan for områ- det mellem Møllevangsvej, Nyvej og Helsingevej bakkes også op af Venstres gruppe.

– Venstre ønsker at bevare områdets karakter og som- merhuspræg. Vi har ikke noget imod større huse, men vi skal forhindre udvikling af partylandsbyer, sagde Steen Hasselriis (V).

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosen- green (SF) kvitterede for at

udvalget var enig og kaldte Asserbohusgrunden for en uheldig sag, som hun ikke ønskede at se igen. Torben Hedelund støttede Steen Hasselriiis i, at det ikke var størrelsen det kom an på, men det var Anja Rosengre- en ikke enig i!

Restriktioner

Arbejdet med en samlet lokalplan for Asserbo-om- rådet sættes nu igang. Det sker fordi der i dag udover Asserbogrunden og på Den Korte Vej er andre grunde, som kan udstykkes til store sommerhuse. Som reglerne er i dag kan der bygges huse på 250 kvadratmeter plus en tilbygning på yderligere 50 kvadratmeter.

Man vil nu i lokalplanen vurdere hvilke restrikti-

oner, der kan indføres for at fastholde de rekreative præg i området o forhold til størrelse på grunde og huse samt regler for udenomsare- aler og beplantning.

Ønsket for De Korte Vej 1 var at udstykke grunden på lidt over 12.000 kvadratme- ter til seks sommerhusgrun- de. Fem på 1700 kvadratme- ter og en på 3726 kvadratme- ter, hvor der kunne bygges sommerhuse i størrelsen 250 kvadratmeter. Det nu- værende hus på den store grund er blot på 150 kvadrat- meter og opført i 1934.

Fokus på Skanlux

De mange kæmpe luksus- sommerhuse, der er skudt op rundt om i landet opført af Viborg-firmaet Skanlux, har fået Erhvervsstyrelsen

til at undersøge om der fore- går ulovlig erhvervsmæssig udlejning, og det er et emne som Fritidshusejernes Landsforening har stor fo- kus på.

Sidstnævnte forening føl- ger også med stor interesse hvad der sker på området i Halsnæs Kommune. Ak- tuelt er man også gået ind i en sag i Mommark i Sønder- borg Kommune på Als, hvor Skanlux vil bygge en endnu større »partylandsby« end den på Asserbohus-grunden i form af 20 store sommerhu- se.

Fritidshusejernes Lands- forening mener at disse sommerhuse er skadelige for det traditionelle som- merhusmiljø, der bygger på fællesskab i mindre grund- ejerforeninger – et fælles- skab som ugentlige lejere i sagens natur ikke bliver del af. Derfor anbefaler Fritids- husejernes Landsforening at der sættes stop for al ud- lejning, der har karakter af erhvervsmæssig sommer- husudlejning, at der sættes loft over antallet af uger et sommerhus kan udlejes og at udlejningen begrænses til den sommerperiode, hvor huset kan benyttes af eje- ren.


Planen om nye sommerhuse på den tæt bevoksede grund på hjørnet af Nyvej og Den Korte Vej i Asserbo må afvente en samlet lokalplan for området. Foto: Niels J. Larsen

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Lokalplaner, Store sommerhuse. Bogmærk permalinket.