Forretningsudvalgsmøde nr. 221 19.9.2019

Mødedeltagere: Ib Thyge Christensen, Søren Springer, Torben Langendorff, OAK Nielsen, René Sommer og Marianne Frost
Afbud: Erna Johannessen og Per Martin Larsen.

Dagsorden: 
Ad 1. Dagsorden blev godkendt.

Ad 2.   Referat fra sidste møde blev underskrevet. 

Ad 3.   Hjemmesiden. Fremadrettet lægges relevant info omkring udvalgsmøder samt dato for sidste møde på hjemmesiden. 

Ad 4.    Orientering v/formanden siden sidst
Ib har talt med Jan Hansen & Line Jensen (Miljø og Teknik udvalg, Halsnæs)

De har skrevet til borgere omkring stier og veje – og er interesseret i en form for samarbejde, heriblandt Borgmestermøder.

De har fokus på: Stier og cykelstier. 

Interesserede grundejere, som ønsker at være medlem i foreningen, skal være medlem i forening (jf. Vedtægter). 

Via vor samtale med Frederiksborg Amtsavis er der kommet debat om store sommerhuse. Der har været avisartikler samt omtale i tv samt radio. Ib følger op.

Ad 5.    Orientering v/øvrige FU-medlemmer
Grønt Råd:

Strandsikring: OAK fortalte Grønt Råd, at Landligger-foreningens holdning er, at alle skal betale for strandsikring. Det er alles strand. Vi betaler alle ejendomsskat.

OAK skriver til Lise Holm, at  Niels Jørgen IKKE repræsenterer sammenslutningen.

Spildevandsplan: Nicole Madsen holder oplæg omkring Spildevand på Delegeretmøde d. 27.10.19. Beskrivelse omkring spildevand lægges på hjemmesiden.

Forsvars tankeområde: Et stort anlæg – unikt for dyrelig og urørt natur. 

Naturturisme: Søshelter i Arresø?

Opgave til Grønt Råd: Japansk Pileurt  og andre invasive arter skal fjernes. 

Ad 6.    Orientering v. O.A.K./Torben omkring Nordkysten
Møde i Helsinge Rådhus. Der er repræsentanter for 3 kommuner. Niels Tørslev, Teknisk Dir. fra Helsinge siger, at de lytter og hører hvad vi siger… de kommer frem til at det skal til videre behandling.
Igen, Landligger-foreningens holdning er, at alle skal betale for strandsikring. Det er alles strand. Vi betaler alle ejendomsskat.

Ad 7.    Delegeretmøde – Indkaldelse m.v.
Indkaldelse gennemgået og sendes ud ASAP. Vedtægter blev gennemgået endnu en gang.

Vi indkalder til ekstra ordinært møde samtidig, for at få ændret vedtægter.

Ad 8.    Økonomi – gennemgang af regnskab 
Budget 2020 gennemgået.

Ad 9.  Eventuelt
Næste møde i forbindelse med Delegeretmøde. Her aftales nyt møde.

Referent: Marianne Frost

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.