Eks. Delegeretmøde d. 24.11.2018

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune       www.landligger-Halsnaes.dk

Referat fra delegeretmøde i Landliggersammenslutningen 

Landliggersammenslutningens extraordinære delegeretmøde 

Lørdag den 24. november 2018 på Ølsted Kro. 

Til stede var 13 stemmeberettigede, inklusiv FU medlemmerne. Derudover var der mødt 4 ikke  stemmeberettigede medlemmer op.

Formanden Anette Stæhr bød velkommen til årets extraordinære delegeretmøde 2018. 

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent
  2. Afstemning om forslaget vedrørende opløsning af Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune fremsat på det ordinære delegeretmøde 27. oktober 2018 
  3. Dersom 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for forslaget, skal der i henhold til vedtægternes § 13 stk. 2 træffes beslutning om anvendelse af sammenslutningens formue.
  4. Dersom forslaget om opløsning ikke vedtages, skal der vælges medlemmer af fremtidigt forretningsudvalg. (se side 2)
  5. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget.
  6. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
  7. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  8. Eventuelt

1)Valg af dirigent:        

Ib Thyge Christensen blev valgt og han berigtigede indkaldelsen 

2)Afstemning 

Formanden Anette Stæhr redegjorde på ny kort for forslaget om nedlæggelse.

Marianne Frost, Grævlingehøj, gav udtryk for, at det er synd og skam at nedlægge Sammenslutningen og hun er klar til at stille op til forretningsudvalget.

Jens Jørgen Lind, Strandagergaard, begrundede hvorfor han stillede op for 2 år siden, og hvorfor han nu går ind for nedlæggelse.

Marianne Frost fastholdt sit synspunkt og tilkendegav, at man måske ikke behøvede at holde så mange møder.

Liljan Wagner, Auderød Sommerhus og Vejlaug, oplyste at have mandat til at stemme for nedlæggelse, idet de enkelte grundejerforeninger i dag klarer de fleste ting selv. Det er svært at engagere folk.

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

John Jensen, Strandsegaard, foreslog, at man blot havde en form for ”løs” forening og så bruge de oplysninger vi allerede havde. 

Jens Jørgen Lind, redegjorde for, at det ikke er helt så ligetil at holde en forening kørende med indkaldelser og regnskab.

Søren Springer, Østergården, fandt, at det var en god ide med en løsere forening og ville gerne påtage sig kassererjobbet.

OAK Nielsen, Granhøjen, talte for bevarelse af Sammenslutningen, og nævnte som et vigtigt emne kystsikringen. Gribskov Landliggersammenslutning kører fint. Hvis der er en mulighed bør Sammenslutningen ikke nedlægges. 

Ib Thyge Christensen, (dirigenten) Granhøjen, mente, at det er en slags forsikring, som er god at have, hvis vi får brug for den. De praktiske problemer må kunne løses. Ib ville herefter se, om der kunne samles medlemmer til et nyt forretningsudvalg.

Lars Lindahl, Hyllingbjerggard, mente at vi først skulle stemme om forslaget, der er det mest vidtgående. De, der er for bevarelse, vil vel stemme imod og så falder det, hvorefter man kan finde nye FU medlemmer.

Liljan Wagnervar enig heri.

Rene Sommer, Blåhatvej,  tilkendegav at han ”hjemme” ville bakke Torben Langendorf op, hvis denne stillede op, selvom det oprindelige mandat var for nedlæggelse.

Anette Stæhr tilkendegav, at hun ikke stillede op som formand og nu også ønskede helt at trække sig fra FU.

Følgende meldte sig til at stille op til FU:

Ib Thyge Christensen, Granhøjen

Torben Langendorf, Blåhatvej

Peer Martin Larsen ( nuværende medlem indtil 2019)

Søren Springer , Østergården

Marianne Frost, Grævlingehøj

OAK Nielsen, Granhøjen ( nuværende medlem indtil 2019)

Bjarne Hesselbjerg, Melby Omegn, meldte sig som revisor.

Forslaget blev herefter sat til afstemning : for stemte 6 , imod stemte 6 og 1 undlod at stemme,hvorefter forslaget om nedlæggelse ikke blev vedtaget, da dette ville kræve at 9 stemte for.  

3) beslutning om foreningenens formue

Punktet udgår.

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

4) Valg af Fu medlemmer

De ovennævnte 6 medlemmer blev valgt til FU. 

Der var herefter en kort pause, hvor de 6 nyvalgte medlemmer mødtes for at drøfte nogle emner, herunder valg af ny formand. Efter pausen blev mødet genoptaget.

5) Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU. 

Det nyvalgte FU foreslog Ib Thyge Christensen, som herefter blev valgt. 

6) Valg af 2 suppleanter til FU. 

Erna Johannesen, Østergården og Rene Sommer, Blåhatvej, stillede op og blev valgt. 

6a) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Bjarne Hesselbjerg, Melby Området, blev valgt som revisor. 

Stig Wessberg, Grævlingehøj, blev valgt som revisorsuppleant. 

7) Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2019/2020. 

Kassereren gennemgik budgettet, der blev godkendt.

Rene Sommer tilkendegav, at der muligt skulle bruges lidt flere penge på hjemmeside mv.  

8. Eventuelt. 

Repræsentanterne for Melby Overdrev oplyste, at de nu igen ville tage sagen om cykelsti på Nyvej op med kommunen .

Lars Lindahl, Hyllingebjerggaard, takkede den gamle bestyrelse for indsatsen, og tilkendegav at det var positivt, at der var forskellige synspunkter. Han ønskede den nye bestyrelse held og lykke med arbejdet.

Efter generalforsamlingen fik de fremmødte serveret smørrebrød. 

Referent Marianne Søltoft Buhl                                  Dirigent Ib Thyge Christensen 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.