Delegeretmøde 27.10.2018

Referat fra delegeretmøde i Landliggersammenslutningen

Lørdag den 27. oktober 2018 på Ølsted Kro.

Til stede var 8 stemmeberettigede, inklusiv FU medlemmerne. Derudover var der mødt ca. 8-10 ikke  stemmeberettigede medlemmer op.

Formanden Anette Stæhr bød velkommen til årets delegeretmøde 2018. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent

2. Beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge(vedlagt) 

4. Behandling af indkomne forslag (se vedlagte forslag)

5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget 

6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget 

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2019/2020 (udleveres) 

10. Eventuelt 

1) Valg af dirigent: Ib Thyge Christensen blev valgt og han berigtigede indkaldelsen 

2) Beretning 

Formanden Anette Stæhr aflagde beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat. 

Beretningen godkendt. 

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse + forslag om decharge 

Kassereren Peer Martin Larsen gennemgik det fremsendte regnskab. 

Regnskabet blev godkendt og decharge blev meddelt. 

4) Behandling af indkomne forslag. 

I april måned 2018 fremsatte 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, skriftligt forslag om at Landliggersammenslutningen nedlægges, da medlemmerne mente, at Sammenslutningen ikke længere har relevans for medlemmerne. 

Forslaget blev i maj måned 2018 fremsendt til formændene for alle medlemsforeningerne med anmodning om at overveje at stille op til forretningsudvalget, hvis der var et ønske om videreførelse af Sammen-slutningen. Der kom nogle henvendelser angående at foreningen burde bevares, men ingen tilsagn om at ville stille op til forretningsudvalget.

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGENi Halsnæs Kommune

Der var herefter debat om forslaget, og bl.a. følgende indlæg blev fremsat:

Søren, grundejerforeningen Østergården, fandt det synd at nedlægge Sammenslutningen, der burde være en styrke for områdets foreninger. 5 kr. pr medlem var meget billigt.

Lili, grundejerforningen Melby Overdrev, var af samme opfattelse, men foreningen kunne ikke, grundet situationen i egen forening, tilbyde at stille op.

Dirigenten, parcelforeningen Granhøjen, tilkendegav som repræsentant for den forening, at Sammenslutningen var at betragte som en slags forsikring. Det kan være, at vi får brug for Sammenslutningen en dag, bl.a i relation til lokalplanerne. Vi får aldrig åbnet igen, hvis der sker nedlæggelse nu.

Rene, grundejerforningen Blåhatvej, fandt at det var en dyr forsikring, hvis der aldrig blev brug for Sammenslutningen. 

Anneli, grundejerforeningen Topsvinget, foreslog, at vi havde en ”sovende” forening, således at den kunne vågne, hvis der blev behov.  

Formanden tilkendegav, at dette ikke kunne lade sig gøre, da der er nogle formalia vedrørende  en forening, og de regler skal overholdes, bl.a opkrævning af kontigent, som er omstændeligt.

Torben, grundejerforeningen Blåhatvej, tilkendegav, at hvis ingen ville stille op, gav det sig selv med Sammenslutningens fremtid.

Dirigenten, parcelforeningen Granhøjen,tilkendegav herefter, at han stillede sig til rådighed som forretningsudvalgsmedlem og Torben Langendorf, grundejerforeningen Blåhatvej, tilbød sig ligeledes.

Da O.A.K Nielsen og formanden ikke var på valg i år, fortsætter de således endnu et år i forretningsudvalget, hvisder meldte sig så mange medlemmer, at der kunne dannes et nyt forretningsudvalg. Men formanden ønskede ikke at fortsætte som formand. Kassereren, der er på valg i år, ville gerne genopstille. Udvalgsmedlemmet Jørgen Dam Pedersen, genopstillede ikke.

Et medlem af grundejerforeningen Melby Overdrev tilbød sig som revisor.

Der kunne således optælles 5 mulige medlemmer til et nyt forretningsudvalg, men der manglede fortsat et 6. medlem. Formandens tilkendegivelse om, at hun ikke ønskede at fortsætte som formand, bevirkede at dirigenten og Torben Langendorf efter nogen drøftelse trak deres kandidatur.   

Forslaget om nedlæggelse blev herefter sat til afstemning, og der var 6 stemmer for nedlæggelse og 2 stemmer imod.

Da der på delegeretmødet ikke var mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer op til at der lovligt kunne træffes beslutning om nedlæggelse, skal der indkaldes til et :

ekstraordinært delegeretmøde, der afholdes den 24/11 2018 kl. 10.00 på Ølsted Kro.  

5) Valg af medlemmer til forretningsudvalget

Det blev herefter besluttet, at det nuværende forretningsudvalg ( 5 personer) fortsætter arbejdet med foreningens ledelse frem til den 24/11 2018,  

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

dog blev Torben Langendorf indvalgt som det 6. udvalgsmedlem, således at udvalget kan være beslutningsdygtigt i tilfælde af et medlem skulle få forfald.

6) Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU. 

FU foreslog at Anette Stæhr, fortsætter som formand indtil den 24/11 2018. 

7) Valg af 2 suppleanter til FU. 

Der er pt. ingen suppleanter og  der blev ikke opstillet eller genvalgt nogen. 

8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Ib Thyge Christensen fortsætter som revisor indtil den 24/11 2108. 

Marianne Frost fortsætter som revisorsuppleant indtil den 24/11 2108. 

9) Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2019/2020. 

Det blev besluttet at udskyde gennemgang af budget til den 24/11 2018, da det kun er relevant, hvis sammenslutningen fortsætter. 

10. Eventuelt. 

Formanden forklarede, at forretningsudvalget havde drøftet, hvorledes der skulle forholdes med Sammenslutningens formue, og den mest korrekte løsning må være, at formuen tilbagebetales til grundejerforeningerne i forhold til medlemstal. Der er 37 foreninger med ialt 2054 medlemmer.

Der blev fremsat forslag om, at formuen blev doneret til velgørende formål. Dette kan evt. være en mulighed, og forslag modtages gerne til mødet den 24/11 2018. 

O.A.K. Nielsen og Jens Jørgen Lind, grundejerforeningen Strandagergaard, redegjorde for problemerne med kystsikringsprojektet. 

Efter generalforsamlingen fik de fremmødte serveret smørrebrød. 

Referent Marianne Søltoft Buhl                                  Dirigent Ib Thyge Christensen 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.