Referat af Bestyrelsesmøde nr. 225

Mødested: Bestyrelses møde den 23. september 2021 kl. 17.30

Mødedeltagere:  Ib, Torben, OAK, Rene og Søren.

Der var afbud fra: Erna og Marianne

Dagsorden:

Ad 1.    Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

Ad 2.   Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.

Ad 3.    Hjemmesiden evt. oprettelse af links til og fra vores hjemmeside

              Aftalen med ny web-master fungere godt. Der er godt gang i hjemmesiden som nu er up to date. Der vil til stadig fremadrettet blive lagt artikler m.v. på hjemmesiden. Stor tilfredshed med informationen der udsendes via hjemmesiden.

Ad 4.    Orientering v/formanden siden sidst.

Der har været arbejdet med følgende områder siden sidste bestyrelsesmøde.

Der har være en del aktivitet siden sidst. Meget af aktiviteten har været via Teams p.g.a Corona.

Formanden orienterede om afholdelse af Fritidshusejernes Landsforening årlige nøde arrangement. Sagen vedr. kilen i Melby som vi har deltaget aktivt i, herunder skriv  til kommunalbestyrelsen vedr. sagen. Landliggersammenslutningen har ligeledes opfordret til underskrift vedr. Melby Kilen.

Sagen vedr. store sommerhuse som jo egentlig startede i Asserbo ser ud til at have givet frugt. Bestyrelsen kan godt bryste sig lidt af løsningen fra kommunen da det var det vi henvendte os om for et par år siden. Borgmesteren mener dog nu først at det er en nyhed men tidligere var der ikke noget at stille op – men der er jo også snart valg 😊.

Der er fortsat Landliggerforbundet Gribskov og der er rigtig god dialog mellem bestyrelserne. Vi starter aftalte møder op igen efter en række aflyste møder p.g.a. Covi 19.

Mega sommerhuse – Nordkysten – Arresøgruppen – Affaldssortering – Kloakering for sommerhuse langs Roskilde Fjord – Grønt Råd – Lokalplaner. Formanden er i dialog med kommunen om information om planer for kloakering langs Roskilde Fjord herunder etablering af fælles møder med grundejerne.

Ad 5.    Orientering fra den øvrige bestyrelse

Spildevandsplan 2020 – OAK – følger op på Kommunen.

Deltagelse i løbende møder med kommunerne omkring Nordkysten OAK samt Torben deltager. Det forlyder nu at de kommuner langs kysten har valgt tre forskellige økonomiske modeller fra tilskud fra staten, selvfinansiering samt ikke gøre noget

Drøftelser og opfølgning på etablering af kloak for de beregninger der er foretaget for etablering vil Rene runde med kommunalbestyrelses medlemmer i Teknisk forvaltning og herefter lave et skriv på området. OAK kunne allerede nu oplyse at omkostningen for kloak bliver omkring kr. 31.000 plus moms og dertil kommer omkostninger for indførelse i egen have som kan svinge. Meget mere om det løbende og senere

Ad 6.    Planlægning af generalforsamling i November 2021.

              Det blev aftalt at generalforsamlingen bliver afholdt den 14. november 2021 på Ølsted Kro. Bestilling blev foretaget med det samme. Bestyrelsen møder kl. 9.00.

Der serveres kaffe og frokost. Kasseren og formanden koordinere udsendelse af materiale herunder skrivelse som Rene forfatter.

Ad 7.    Mulige fremtidige medlemmer – hvor er vi med nye medlemmer.

I skrivelsen der udsendes giver vi ligeledes reklame for Landliggersammenslutningens arbejde. Rene Udarbejder.

Ad 8.    Kontakt til andre Landliggersammenslutninger.

Der har været forsøgt at få fat i evt andre sammenslutninger hvilket dog ikke har lykkedes så indtil videre fortsætter samarbejdet med Gribskov.

Ad 9.    Økonomi.

Søren orienterede om den økonomiske del som så fornuftig ud. Bestyrelsen har jo valt ikke at få omkostninger/kørepenge dækket så der ikke så mange transaktioner. Regnskab og budget blev godkendt af bestyrelsen og revisor har underskrevet. Begge dele bliver udsendt med indkaldelse og bliver lagt på vores hjemmeside.

Ad 10. Skriv fra Rene.

              Se tidligere punkter hvor skrivets indhold blev drøftet.

AD 11. Orientering fra OAK.

              OAK orienterende om Nordkystens generelle arbejde og hvorledes koordinering er med kommunen.

              Orienterede om arbejdet i Grønt Råd og henviste til medlemmerne at referater bliver lagt på vores hjemmeside

              Deltager i Arresøgruppen næste møde. Formanden sender indkaldelse videre snarest til OAK.

Ad 12. Eventuelt

              Næste møde afholdes til vores generalforsamling den 14. november 2021.

              OAK forsøger at finde en repræsentant fra kommunen omkring affaldsordning

Referent Ib Thyge Christensen

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Referater. Bogmærk permalinket.