Referat af Bestyrelsesmøde nr. 224

Mødested: Virtuelt møde d. 10. december 2020 kl. 19.00

Mødedeltagere:  Ib, Torben, OAK, Rene og Erna.

Der var afbud fra: Søren og Marianne

Dagsorden:

Ad 1.    Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

Ad 2.   Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.

Ad 3.    Hjemmesiden evt. oprettelse af links til og fra vores hjemmeside

              Aftalen med ny web-master fungere godt. Der er godt gang i hjemmesiden som nu er up to date. Der vil til stadig fremadrettet blive lagt artikler m.v. på hjemmesiden.

Ad 4.    Orientering v/formanden siden sidst.

Der har været arbejdet med følgende områder siden sidste bestyrelsesmøde.

Der er etableret et godt samarbejde med Landliggerforbundet Gribskov og der er rigtig god dialog mellem bestyrelserne. Der har være aftalt møder men p.g.a. Covi 19 har vi aflyst møder. Følgende punkter er til stadig til drøftelse:

Mega sommerhuse – Nordkysten – Arresøgruppen – Affaldssortering – Kloakering for sommerhuse langs Roskilde Fjord – Grønt Råd – Lokalplaner. Formanden er i dialog med kommunen om information om planer for kloakering langs Roskilde Fjord herunder etablering af fælles møder med grundejerne. Aftalt at vi medlemsoversigt til kommunen.

Ad 5.    Orientering fra den øvrige bestyrelse

Spildevandsplan 2020 – OAK – følger op på Kommunen.

Deltagelse i møder med kommunerne omkring Nordkysten OAK samt Torben

Drøftelser og opfølgning på etablering af kloak for de beregninger der er foretaget for etablering – Rene -.

Ad 6.    Orientering v. O.A.K./Torben omkring Nordkysten.

              Der blev orienteret om arbejdet – som jo har længe udsigter – for løsninger men vi følger det nøje.

Ad 7.    Afholdelse af   Delegeretmøde som skulle være afholdt 15. november 2020.

              Vi afventer åbning af Danmark og tager herefter beslutning om ny dato. Det er dog blevet at der kommer én repræsentant fra Kommunen v/ Zimmermann der vil fortælle om Nordkysten og dermed kystsikring. Herudover eet orienterings punkt om kloakering.

Ad 8.    Økonomi – gennemgang af regnskab

Der har ikke været udgifter siden sidste møde så det udarbejdet regnskab er stadig årets resultat.

Ad 9.    Kloakering langs Roskilde fjord samt Kystsikring hvad gør vi rent praktisk se også punkt 6

Som tidligere skrevet er der nu indgået et samarbejde med kommunen om dialog og information til sommerhusejerne langs Roskilde Fjord. Formanden og Rene er tovholdere på området

Ad 10. Eventuelt.

              Næste møde aftales nærmere når Danmark åbner igen men ellers holdes der vituelt møde fremadrettet i Covi 19 tiden.

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Referater. Bogmærk permalinket.