Referat af bestyrelsesmøde nr. 222

Mødested Odd Fellow, Lundevej 27, Frederikssund
d. 24.2.2020 kl. 17.30

Mødedeltagere: Ib Torben, OAK, Søren, René & Marianne.
Deltog ikke: Erna

Dagsorden:

Ad 1.    Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

Ad 2.   Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt og underskrevet.

Ad 3.    Hjemmesiden evt. oprettelse af links til og fra vores hjemmeside.
Hjemmesiden har igen været nede idet selve domainet ikke var overgået korrekt
fra tidligere webmand til den ny bestyrelse. Endelig er det nu på plads. Marianne
har en del udfordringer med hjemmesiden, men ingen af bestyrelses medlem-
merne er it-hajer, så hun forsøger efter bedste evne.

       Følgende er noteret:
* Spildevandsplan
* Bestyrelse

Tjek Spildsvandsplan – kan ikke åbnes

Per væk fra forretningsudvalg

Forretningsudvalg – ændres til bestyrelse

Delegeretmøde – ændres til generalforsamling

Medlemslisten skal opdateres

Link til Gribskov, Arresøgruppen & Naturstyrelsen (Ib sender link til Marianne)

Grønt Råd

Regnskaber generelt som punkt, hvor resultatopgørelse for 2018-2019

       Indsættes.

Torben gennemgår siten for flere korrektioner.

Ad 4.    Orientering v/formanden siden sidst.

Store sommerhuse. Der er kommet mere fokus på store sommerhuse.

Der tales om, at der evt. skal udstykkes områder til store sommerhuse/ aktivitetshuse.

Evt. restriktioner om hvor ofte aktivitetshuse må udlejes…

Vi opfordrer til Lokalplan.

Yderligere information kan findes via Frederiksborg Amts Avis.

Torsdag d. 27.2.20 er der møde m Gribskov Landliggerforbund, Anne Lone & Kjell. René og Ib deltager herfra. (de harogså  haft kontakt med Erhvervsstyrelsen)

Ad 5.    Orientering fra den øvrige bestyrelse

Spildevandsplan 2020 – OAK – følger op på Kommunen

Link til Grønt råd… skal også på hjemmesiden

Ad 6.    Orientering v. O.A.K./Torben omkring Nordkysten

Ad 7.    Arresøgruppen / Gribskov Landliggerforbund

Et Skriv skal laves til og om Nationalparken Nordsjælland.

Arresøgruppen er i fuld gang, hvor vi følger udviklingen.

Der er lavet tur omkring Arresø – med stier m.v.

Søg evt. Naturstyrelsens Vandretursfolder Arrenæs (sti).

Ad 8.    Økonomi – gennemgang af regnskab

Saldo d.d. 130.796,60

Opkrævninger er udsendt for 2020. 6 har betalt indtil dato. Betalingsfrist er 1.3.

Medlemslisten opdateres efter 1.3.

Ad 9.    Hvordan kommer vi ud til medlemmerne – evt. skriv fra bestyrelsen via e-mail.

Præsentation af Landliggersammenslutningen ud til foreninger…

Hvad er vi – hvem er vi? – bulletin

Rene laver oplæg… og sender til bestyrelsen

NB. Opfordring til at tilmelde sig nyhedsbrev.

Ad 10. Eventuelt.

              Næste møde aftalt til 27.4.2019 .

Marianne Frost, referent

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.