Referat af Delegeretmøde søndag d. 27.11.2019

Dagsorden:
Ad 1. Foredrag med Nicole Madsen, projektleder på spildevand for Halsnæs Kommune
Halsnæs kommune forbereder en ny spildevandsplan 2021 – 2031.
Samtidig er de ved at tilberede en digitalisering, hvor man kan logge ind og se regler for ens område.
I kommunen er der 2 primære problemområder: Maglemosegrøften i Liseleje og Roskilde Fjord. Der er ingen statslige krav omkring kloakering, men Kommunen ønsker at forbedre. Samtidig kommer der ny statslig vandplan i 2021, hvor der formentlig stilles højere krav til miljøpåvirkninger.

Sivbrønd / Kloakering
En effektiv sivbrønd har ca. 90% omsætning. 30% nedfald og ca. 60% rensning ved velfungerende anlæg. Ved Kloakanlæg udledes 1/10. Et nedsivningsanlæg kun holder 20-30 år – kloakering 75-100 år.

Maglemosegrøften: Grundvandet står højt. Der er ofte mindre end 50 meter mellem siv-anlæg. 90% af sivbrøndene er gamle. Kun omkring 60% omsættes – resten udledes via overløb. Der er tale om ca. 180 ejendomme, som anbefales kloakering (Asserbo områder m.v. har allerede kloakering)

Roskilde Fjord har 2176 ejendomme med nedsivningsanlæg, hvoraf 1599 er af ældre dato. Ca. 20% har driftsproblemer (jf. tømningsordningen). Den kemiske og biologiske tilstand i fjorden er ikke god, der er for stor næringstilførsel. Badevandet er ok. Der er et indsatsbehov på 10,5 tons kvælstof. Kloakering anbefales derfor til området.

Pris kloakering: kr. 30.974 for tilslutning til Kommunen og herudover stikledning på grundejerens grund. (Det er oplagt, at man laver samlet tilbud på rørføring i ejerforeningerne/større områder)

Arresø er et gammelt spildevandslager. Man forsøger at minimere udledning, bla. via rensekasser. Gårde omkring Arresø kan forvente besøg med henblik på tjek af afløb og udsivning.

Pt. må ekstra sivstrenge på eksisterende nedsivningsanlæg gerne laves – men arbejdet skal udføres af kloakmester, idet det skal være være godkendt og Halsnæs Kommune skal have kopi i deres arkiver.
Projektgruppen arbejder på en plan, hvor yngre anlæg kan få dispensation til kloaktilslutning. Input kan ydermere fås på www.miljøportalen.dk.

Vejledning til spildevandsplan (anno 2019) kan hentes på landligger-halsnaes.dk

Tak til Nicole for et spændende og aktuelt indlæg.

Ad 2. Valg af dirigent – Anni Forsmann blev foreslået og valgt.

Ad 3. Beretning for året
Der har været en del møder i årets løb. Dels grundet de mange nye medlemmer og dels for at afstemme og præcisere arbejdsopgaver for gruppen.

Hjemmesiden var ikke vedligeholdt, hvorfor der er brugt mange ressourcer på at få den opdateret og til at fungere optimalt. Til selve mødet, er vi blevet bekendt med, at post til formanden aldrig er modtaget, såfremt det er sendt via hjemmesiden til post@landligger-halsnaes.dk.

Vi forsøger, at være synlige og opsøgende og har fundet nogle områder, hvor vi umiddelbart ser, at der kan gøres en forskel for sammenslutningens medlemmer.

Borgmestermøder & Teknisk forvaltning
Cykelsti v. Asserbo
Grønt Råd
Innovative vækster
Kystbeskyttelse
Lokalplaner (Krav/regler v. nybyggeri, kloakering, veje, store sommerhuse)
Nordkysten
Sammenslutninger på landsplan (har nu kontakt m. Gribskov og Helsingør)
Spildevandsplaner
Store sommerhuse (belaster veje og områder ændrer karakter)

Kommunen var ikke opmærksom på, at der var en Landliggersammenslutning i Kommunen.

Vi gør opmærksom på, at Halsnæs Kommune ønsker generalforsamlingsreferat fra alle grundejerforeninger tilsendt.
Ifølge Vejingeniør Jan Andersen bedes referater sendes til: mail@halsnaes.dk

Liseleje Vandværk har kontaktet os med henblik på information omkring grundejerforeninger i deres forsyningsområde. Ole Lindstrøm, Melby-grund.dk, forsøger at få et overblik over foreninger i området. Kender I til foreninger, må I gerne kontakte Liseleje Vandværk samt undertegnede.

Politiet har kontaktet Kommunen, som har kontaktet os omkring videokamera i foreningernes områder. I må alle gerne opfordre jeres medlemmer til at registrere kamera både private og virksomheders, således at Politiet kan få hjælp til opklare af forbrydelser.
Gå gerne på hjemmesiden: www.politi.dk/kamera eller såfremt I har mange kameraer, kontakt da kvp002@politi.dk (Kim Vinholdt)

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt
forslag om decharge. Regnskabet blev godkendt.
Fremadrettet sendes opkrævninger og indkaldelser kun til formanden. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis I vil informere omkring eventuelt formandsskifte i jeres forening.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Ændring af Vedtægter (forslag til nye Vedtægter vedhæftet indkaldelsen)

Det var et ønske fra det Ny Forretningsudvalg, at vi opdaterer Vedtægter, således at vi
fremover benytter Generalforsamling i stedet for Delegeretmøde samt Bestyrelse i
stedet for Forretningsudvalg, idet det er ordlyd, der bruges i tidens Danmark.
Derudover var der et par småjusteringer.

Vor dirigent gjorde opmærksom på, at en ændring af vedtægterne via indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling samme dag er en stramning. Samtlige deltagere 13
fremmødte ud af 27 medlemmer var for ændringer af Vedtægter, så Vedtægterne er nu
ændret.

Ad 6. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (nu bestyrelsen)
Ib Thyge Christensen, Parcelforeningen Granhøjen, Formand – ikke på valg
Søren Springer, G/F Østergården, kasserer – ikke på valg
Marianne Frost, G/F Grævlingehøj, sekretær – ikke på valg
Torben Langendorff, G/F Blåhatvej, næstformand – genvalgt
OAK Nielsen , Parcelforeningen Granhøjen, Grønt råd – genvalgt

Per Martin Larsen, aftrædende kasserer (på valg, modtager ikke genvalg)
Stort tak til Peer Martin for hans arbejde som kasserer.

Ad 7. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af
forretningsudvalget – Ib Thyge Christensen – genvalgt

Ad 8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
Erna Johannessen – genvalgt
Réne Sommer – genvalgt

Ad 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Bjarne Hesselberg – revisor – genvalgt
Stig Wessberg – revisorsuppleant – genvalgt

Ad 10. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det
kommende regnskabsår

De sidste par år, har vi haft flere udgifter end indtægter.
Fra et medlem, blev der stillet forslag omkring forhøjelse af kontingent til
kr. 10/medlem, således at vi ikke udvander likviditeten. Dette mener
bestyrelsen ikke er nødvendigt, hvilket der var enighed om.

Ad 11. Eventuelt
11.1 Der blev stillet ønske om at vi udsender nyheder til Formænd. Dette gøres fremadrettet.
11.2 Såfremt I har spørgsmål omkring spildevand kan I kontakte OAK Nielsen på
4776 9646.

Tak for nu
Marianne Frost, referent

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Generalforsamling, Nyt fra Landliggersammenslutningen. Bogmærk permalinket.