Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN I HALSNÆS KOMMUNE

Version til print vedtægter_2013

1. Sammenslutningens navn, hjemsted, formål m.v.

§ 1

Stk. 1. Sammenslutningens navn er, ”Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune”.

Stk. 2. Sammenslutningens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2

Stk. 1. Sammenslutningens formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggere i Halsnæs Kommune.

Stk. 2. Beslutning om medlemsskab af organisationer, sammenslutninger o.l. kan kun indgås efter vedtagelse på et delegeretmøde.

§ 3

Stk. 1. Sammenslutningen kan optage enhver sommerhusgrundejerforening samt vej eller trappe laug i Halsnæs Kommunes sommerhusområder.

Stk. 2. Henvendelse om optagelse rettes til formanden.

2. Delegeretmødet

§ 4

Stk. 1. Delegeretmødet er sammenslutningens højeste myndighed.

Stk. 2. Stemmeret på delegeretmødet har 1 repræsentant fra hver af sammenslutningens foreninger.

§ 5

Stk. 1. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år i Halsnæs Kommune i tidsrummet 15. september – 15. november.

Stk. 2. Indkaldelse til delegeretmødet skal ske med mindst 4 ugers varsel , fremsendt pr. mail eller ved skriftlig meddelelse til foreningernes formænd.

Stk. 3. Med indkaldelsen skal følge dagsorden for delegeretmødet.

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på et delegeretmøde skal være formanden i hænde senest den 1. juli, hvorefter det udsendes sammen med mødeindkaldelsen.

Stk. 5. Dagsorden for det ordinære delegeretmøde er:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget.
6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget.
7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
10. Eventuelt.

Stk. 7. Ekstraordinære delegeretmøder afholdes, når forretningsudvalget skønner det fornødent, eller når mindst 3 grundejerforeninger begærer det. Begæring om afholdelse af ekstraordinært delegeretmøde indgives til forretningsudvalget med angivelse af de emner, som ønskes behandlet på mødet.

Stk. 8. Ekstraordinære delegeretmøder indkaldes af forretningsudvalget med mindst 4 ugers skriftligt varsel. Det skal afholdes senest 7 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Stk. 9. Referat af delegeretmøde udsendes til foreningernes formænd snarest muligt efter mødet.

§ 6

Stk. 1. Delegeretmødet ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stk. 2. Skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis mindst 3 delegerede ønsker det. Valg af forretningsudvalget foretages ved skriftlig afstemning, med mindre der kun opstilles det antal kandidater, der skal vælges.

Stk. 3. På delegeretmødet har hver delegeret 1 stemme.

Stk. 4. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men en delegeret kan højst repræsentere 1 fuldmagt.

Stk. 5. Dersom ikke andet er foreskrevet i nærværende vedtægter, afgør delegeretmødet alle anliggender ved simpelt flertal.

Stk. 6. Der vælges 6 medlemmer til forretningsudvalget. De valgte medlemmer skal repræsentere den forening de er valgt for, jf. § 7 stk.4.

Stk. 7. Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget.

Stk. 8. Til vedtagelse af beslutninger vedrørende ændringer i sammenslutningens vedtægter eller dens opløsning kræves dog, at mindst ¾ af de delegerede er til stede, eller behørigt repræsenteret ved befuldmægtiget på delegeretmødet, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er delegeretmødet ikke beslutningsdygtigt, skal forretningsudvalget, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende har stemt for forslaget, inden 6 uger og med 14 dages varsel indkalde til et nyt delegeretmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet af de på det ekstraordinære delegeretmøde repræsenterede stemmeberettigede.

Stk. 9. Over forhandlingerne på delegeretmødet skrives referat, som underskrives af dirigenten.

3. Forretningsudvalget.

§ 7

Stk. 1. Sammenslutningen ledes af forretningsudvalget.

Stk. 2. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Valg af medlemmer til forretningsudvalget gælder for 2 år. Halvdelen af udvalgsmedlemmerne afgår det ene år og den anden halvdel det efterfølgende år, eventuelt efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Medlemsskab af forretningsudvalget ophører samtidig med, at det pågældende medlem eller dennes forening skriftligt meddeler forretningsudvalget, at vedkommende ikke længere repræsenterer foreningen. Herefter indtræder en af de på delegeretmødet valgte suppleanter i forretningsudvalget.
Medlemskab af forretningsudvalget ophører, hvis den pågældende forening melder sig ud af sammenslutningen.

§ 8

Stk. 1. Sammenslutningen tegnes af formanden og kassereren eller en af disse i forbindelse med et andet medlem af forretningsudvalget.

Stk. 2. Bekræftet udskrift af referatet af det sidst afholdte ordinære delegeretmøde, eventuelt suppleret med bekræftet udskrift af forretningsudvalgsmødet med konstitueringen eller med ændringer i årets løb, skal til enhver tid være gyldig dokumentation for de tegningsberettigede.

Stk. 3. Dispositioner, der forpligter sammenslutningen for mere end 5.000 kr. skal godkendes af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan ikke forpligte sammenslutningen ud over dennes formue.

Stk. 4. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Der skrives referat af forretningsudvalgsmøderne. Referatet underskrives af mødedeltagerne.

Stk. 6. Forretningsudvalget er ulønnet, men får sine udgifter til møder og kørsel m.v. godtgjort. Forretningsudvalget kan antage lønnet assistance.

4. Regnskab, revision, udmeldelse, opløsning m.v.

§ 9

Stk. 1. Sammenslutningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Regnskabet føres af sammenslutningens kasserer.

Stk. 2. Sammenslutningens regnskaber revideres af den på det årlige ordinære delegeretmøde valgt revisor.

Stk. 3. Sammenslutningens kassebeholdning indsættes i et af forretningsudvalget godkendt pengeinstitut eller anbringes på anden betryggende måde.

Stk. 4. Kassereren er dog berettiget til at have en kontant beholdning på indtil 1.000 kr.

Stk. 5. Revideret regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år, udsendes til hver forenings formand samtidig med indkaldelsen til det ordinære delegeretmøde.

Stk. 6. Kontingent for det løbende regnskabsår, skal være indbetalt til kassereren senest den 1. december, – samtidig oplyses de respektive foreningers medlemstal.
Hvis en medlemsforening trods påkrav ikke betaler sit kontingent kan forretningsudvalget ekskludere den pågældende forening.

§ 10

Stk. 1. De tilsluttede foreninger holder forretningsudvalget underrettet om sager, som måtte være af interesse for sammenslutningen.

Stk. 2. I særlige spørgsmål, hvor en forening ønsker sammenslutningens støtte, kan forretningsudvalget supplere sig med en repræsentant fra vedkommende forening (uden stemmeret), indtil det pågældende spørgsmål er afgjort.

§ 11

Stk. 1. Hvis en tilsluttet forening på illoyal måde modarbejder sammenslutningens interesser, kan den pågældende forening ekskluderes af sammenslutningen. Beslutning herom kan kun træffes på et delegeretmøde.

§ 12

Stk. 1. Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april.

Stk. 2. Udmeldte eller ekskluderede foreninger har intet økonomisk krav på sammenslutningen.

§ 13

Stk. 1. Såfremt forretningsudvalget beslutter at fremsætte forslag om opløsning af sammenslutningen, eller hvis forslag herom fremsættes af 3 af de tilsluttede grundejerforeninger, påhviler det forretningsudvalget at indkalde til et delegeretmøde til behandling af det fremsatte forslag i overensstemmelse med reglerne i § 6.

Stk. 2. Beslutning om anvendelse af sammenslutningens formue træffes på det delegeretmøde, hvor endelig beslutning om opløsning vedtages.

________________________________________________________________________
Sammenslutningens vedtægter, blev vedtaget på det stiftende møde den 21.9.1974, er senere ændret og godkendt på det ordinære delegeretmøde den 14.10.1978 og det ekstraordinære delegeretmøde den 30.11.1978.

Endvidere er der behandlet og godkendt ændringer på det ordinære delegeretmøde den 17.9.1994 og det ekstraordinære delegeretmøde den 22.10.1994.

Vedtægtsændringer er behandlet på ordinært delegeretmøde den 18.10 2008 og ændringerne er endelig vedtaget på ekstraordinært delegeretmøde den 1.12.2008.

Vedtægterne er behandlet på ordinær delegeretmøde den 26. oktober 2013 og endelig vedtaget på det ekstraordinære delegeretmøde den 26. oktober o013.